Legislativa - ochranné nápoje

Hlavní stránka »  Pitný režim »  Legislativa - ochranné nápoje

Poskytování ochranných nápojů řeší Zákoník práce § 133a odstavec 3, a prováděcí předpis Nařízení vlády 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění Nař.vl. 523/2002 Sb. ve znění 441/2004 Sb.

Zákoník práce § 133a odstavec 3:

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami a na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami,v roz­sahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, též ochranné nápoje. V odstavci 6 §133a Zákoníku práce je zmocnění pro vydání prováděcího předpisu.

Nařízení vlády 178/2001 Sb. ve znění 523/2002 Sb. a 441/2004 Sb.

§5 Ochranné nápoje:

Odst.1. K ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem se poskytují zaměstnancům ochranné nápoje. Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné. Ochranným nápojem, chránícím před účinky tepelné zátěže, se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek ztracených potem a dýcháním.

Odst.2. Ochranné nápoje se poskytují:

  1. při trvalé práci zařazené do třídy práce IIb a vyšší, pokud je vykonávána za podmínek, kdy jsou překračovány v pracovním prostředí maximální přípustné operativní teploty (t° max) stanovené v uvedené tabulce pro tuto třídu práce,
  2. když se prokáže měřením, že dochází při dané práci u zaměstnanců ke ztrátě tekutin potem a dýcháním vyšší než 1,25 litru za osmihodinovou směnu; výpočet ztrát tekutin se provádí vždy když je práce zařazená podle tabulky č.2 do třídy IIb nebo vyšší vykonávána v pracovním prostředí, v němž je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 70% nebo když práce vyžaduje použití pracovního oděvu, u něhož jsou tepelně izolační vlastnosti vyšší než 1 clo (odpovídá třívrstvému oděvu),

Nař.vlády 441/2004 Sb. navíc stanovilo, že součástí ochranného nápoje mohou být i potravní doplňky.

Ve třídě IIb, kde jsou zařazeni zaměstnanci v potravinářské výrobě, je stanovena operativní teplota to max 26° C. V případě, že je na pracovišti tato teplota dosažena, popřípadě je překročena, je povinností zaměstnavatele poskytnout ochranný nápoj. Jako ochranný nápoj nemůže být poskytnuta pitná voda.